Uncategorized

Proponent Noxolo Fihla was born and bred in the Eastern Cape. On 10 January 1990 Mandla and Pumla Fihla became the parents of baby Noxolo at the Cecelia Makhiwane Hospital in Mdantsane near East London. Noxolo completed her primary education at Schornville Primary School in King Williams Town (now Qonce), and her secondary education at […]

    Die Kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk Robertson Moedergemeente     Maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë     Kerk bekend. Alle afwagtende en goedstaande gelegitimeerde Leraars  van die VGKSA wat     Geroepe voel om aansoek te doen vir bogenoemde vakante  leraarspos, is […]

Prop. Vincent van Breda is the third of five children born from the marriage of Frederik and Vivienne van Breda. Two God-fearing people who actively lived sympathetically within the then DR Mission Church congregation, Bonteheuwel. “It is in this house and in this church where the foundations of my faith in Jesus Christ have been […]

Prop. Don-marco Algarth Jonaan loves playing soccer, hanging out with friends, hiking, swimming and surfing. He is also a keen reader and values silence and reflecting. But who is this proponent who has such an interest in theology, politics and above all – music? Prop. Jonaan was born in the windy city, Gqeberha (previously known […]

Ashley John van der Westhuizen is a Swartlander from Westbank Malmesbury who was recently legitimated as a proponent of URCSA. But who is this person who is so fond of rugby, cricket, tennis and football, and who likes academic reading and even sometimes a good engaging novel? Ashley was born in Malmesbury on 9 July […]

Die Kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Keimoes (VGK Keimoes) maak in afhanklikheid van die Here die vakature van ‘n tentmaker-leraar bekend. Gemeenteprofiel:VGK Keimoes is een van sewe gemeentes in die Ring van Upington binne die Streeksinode Phororo. Dit is ‘n lattelandse gemeente met 379 belydende lidmate en 90 dooplidmate. Die gemeente […]

DIE GEMEENTE SAREPTA: HET ‘N VAKATURE BESKIKBAAR VIR DIE VOLGENDE POSISIE: HULPPREDIKER (WYK SILVERSANDS) AANVANGSTERMYN: 1 DESEMBER 2021 (Onderhewig aan goedkeuring van Ring van Sarepta)TERMYN: Die aanvanklike termyn is beperk tot EEN (1) jaar volgens die Kerkorde, maar mag verleng word met instemming van beide partye en die gepaardgaande toestemming van die Ring. VEREISTES VIR […]