Die Kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk Robertson Moedergemeente

    Maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë

    Kerk bekend. Alle afwagtende en goedstaande gelegitimeerde Leraars  van die VGKSA wat

    Geroepe voel om aansoek te doen vir bogenoemde vakante  leraarspos, is welkom om dit te doen.