Prop. Ruiter Julies is een van ons nuwe proponente wat so pas gelegitimeer is. Maar wie is hierdie gebore en getoë Namakwalander van die dorp, Klawer in die Vanrhynsdorpdistrik, net noord van Clanwilliam langs die N7?

Prop. Julies is die seun van wyle Jacob en Mietjie Skippers. Sy ma is ongelukkig tydens sy geboorte in die Vredendal Hospitaal oorlede waarna hy deur August en Magdalene Julies aangeneem is.

“Voor sy afsterwe het my pa het ‘n groot invloed op my kinderjare en later as tiener, selfs ook in my vroeë volwasse lewe, gehad,” vertel prop. Julies. “Reeds van kleins af is ek ook aan die kerk blootgestel, aangesien my pa redelik in die kerk betrokke was – eers as diaken en later as ouderling. Aangesien hy as kerkraadslid in een van die buitewyke gewerk het en moeilik kon lees, moes ek elke Sondag saam met hom gaan sodat ek vir hom uit die Bybel kon voorlees en daarna kon bid; hy hoef hy net te gepreek het. Ek het dus van kleins af ’n liefde vir gebed en Bybellees ontwikkel; iets wat my spiritualiteit help vorm en die fondasie vir my Christenskap help lê het.”

Hy vertel: “Ek het my laerskoolopleiding in 1987 aan die Primêre Skool Nieuwoudt voltooi en in 1990 my hoërskoolloopbaan aan die Sekondêre Skool Vredendal.

“Na skool het ek betrokke begin raak in gemeenskapsontwikkeling en later begin werk as ‘n gemeenskapsgebaseerde regsassistent by die Klawer Advies- en Ontwikkelingsentrum.”

Maar hoe het hy sy roeping ervaar? Prop. Julies vertel: “As jongman het ‘n kerkraadslid, Daniël Slinger, ‘n besondere rol in my geestelike ontwikkeling gespeel. Dit was omdat ek die geleentheid gehad het om deel te kon hê in Bybelstudies, gebedsessies en selfs siekebesoeke. Hy was inderdaad ‘n geestelike mentor op hierdie reis. As jongman het ek ook betrokke begin raak by die destydse Christelike Jeugvereniging (CJV) wat later met die stigting van die VGKSA verander het na die Christelike Jeugbediening of Christian Youth Ministry (CYM). Ek het ook in verskeie posisies op die bestuur daarvan gedien. My betrokkenheid by die plaaslike jeugtak het my later ook laat dien op rings-en streeksvlak.”

Soos prop. Julies ouer geword het, het hierdie begeerte om voltyds in diens van die Here te werk net al hoe groter geword. Hy vertel: “Ek het later ook op die kerkraad gedien – eers as diaken en later as ouderling. Hierdie kerkraadskap het my egter ook die geleentheid gebied om die gemeente op rings- en sinodale vlak te verteenwoordig. Groot was my blydskap toe ek die voorreg gehad het om selfs die eenwordingsinode te kon bywoon. Ek was vir ‘n redelike lank tyd ook leierouderling van die gemeente en moes die leiding neem in die tyd toe die gemeente vakant was.

Hy vertel verder: “Ek is daarvan oortuig dat dié geestelike invloed vanaf my kinderjare my begeerte om meer diensbaar vir Christus en sy kerk te wees, net versterk het. Die ondersteuning, begeleiding en veral die motivering wat ek ontvang het, het my laat besef dat dit die beste besluit vir my lewe sou wees. Ek het ‘n dieper en sterker begeerte ontwikkel om die Man van wie ek so praat, in die Bybel van lees en tot wie ek bid, van beter te kon leer ken.”

Prop. Julies verduidelik: “Die roeping tot voltydse bediening was alreeds van kleins af in my hart, maar om verskeie redes was ek nie in staat daartoe om dit te verwesentlik nie. Hierdie liefde en passie vir God se kerk en sy mense het egter net sterker begin word en ek het tot die besef gekom dat dit inderdaad God se manier was om my eers te skool en gereed te help maak vir die bediening.

“Dit was eers na my roeping dat ek in 2016 my tersiêre opleiding in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch begin het,” vertel prop. Julies. “In 2020 het ek my voorgraadse studie (BDiv) voltooi en in 2021 my MDiv. My studieonderwerp was Die publieke rol van die kerk op die grondkwessie in Suid-Afrika vir transformerende geregtigheid. Die tesis handel dus oor die grondkwessie in Suid-Afrika, maar met die spesifieke fokus op die kerk se rol daarin.

“Die betekenis van grond is vir baie mense in Suid-Afrika groter as net ‘n ekonomiese kwessie. Daar is ‘n diep onderliggende betekenis van grond vir mense deur die geskiedenis heen en dit is vir my belangrik dat die kerk dit moet verstaan. Die grondkwessie is ‘n kwessie van lewensbestaan en geregtigheid; dit het te make met, meer as enigiets anders in Suid-Afrika, versoening en geregtigheid. Die kerk het dus ‘n belangrike openbare rol om ten opsigte van geregtigheid en versoening tussen swartes wat hul grond verloor het en blankes wat grond met geweld beset het, te speel. Baie mense het inderdaad hul lewens verloor toe hul grond van hul ontneem is.”

Prop. Julies is lief vir mense en hou daarvan om te sosialiseer en nuwe vriendskapsbande te smee. “Ek hou daarvan om mense te bemagtig; om hulle te help ontwikkel om hul optimale potensiaal te bereik. Tydens my jare by gemeenskapsontwikkeling het ek goeie vaardighede ten opsigte hiervan ontwikkel. Ek het ook geleer hoe om werkswinkels effektief te kan fasiliteer.”

En wat is sy droom vir die kerk? Hy antwoord: “My droom vir die kerk is dat die kerk nie net na die geestelike behoeftes van die lidmate en die breë gemeenskap sal omsien nie, maar ook na die sosiale en maatskaplike behoeftes van die lidmate. Die kerk moet haar publieke rol waarbinne sy die gemeenskap dien, snap en uitvoer. Die kerk moet en behoort ook die sekulêre wêreld (insluitend alle sfere van die regering) tot verantwoording te roep, veral wanneer diskriminasie, onreg en ongeregtigheid plaasvind.”

Prop. Julies is getroud met Katrina Julies (Kitty), ‘n tuisteskepper. Hulle het twee pleegkinders, Ethan en Jadine, in hulle sorg. Hul drie seuns en dogter is reeds volwassenes wat op hul eie woon en werk.

Kontak prop. Julies by [email protected] of 082 760 8395 vir meer inligting.