Die Kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Keimoes (VGK Keimoes) maak in afhanklikheid van die Here die vakature van ‘n tentmaker-leraar bekend.


Gemeenteprofiel:
VGK Keimoes is een van sewe gemeentes in die Ring van Upington binne die Streeksinode Phororo. Dit is ‘n lattelandse gemeente met 379 belydende lidmate en 90 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit 15 wyke wat die dorp Keimoes en wyke in die eiland insluit. Die gemeente is sedert 2015 vakant en sien daarna uit om weer ‘n leraar in diens te hê.

Vereistes:
Die geskikte kandidaat moet:
• Gelegitimeer wees as bedienaar van die Woord binne die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika
• Geregistreer wees as leraar met status op die register van leraars
• Fisies gesond wees en in staat wees om sy/haar taak sonder belemmering uit te voer.
• Eie Vervoer hê.

Pligte sluit die volgende in:
• Woordbediening (Eredienste en bidure)
• Die bediening van die sakramente
• Waarneming van begrafnisdienste
• Pastorale sorg van lidmate (siekebesoek, krisisbesoek, huisbesoek)
• Leiding van die kerkraadsvergaderinge
• Afneem van die openbare belydenis
• Christelike inseën van die huwelik
• Enige ander taak soos deur die kerkraad en leraar ooreengekom volgens die take van ‘n leraar in Bepaling 22.1-11 (Phororo KO)

Vergoeding
• Kerf 22, kategorie 3 (33% tyd – dit wat ‘n leraar realisties in 20 ure per week kan doen ) van die Streeksinode Phororo tentmakerskaal.
• Vervoertoelaag – 33% van Phororo Kerf 1 vervoerskaal.
• Gratis inwoning
• Selfoon- en data-toelaag
• Pensioenfonds (15% van die basiese salaris as werkgewersbydrae)

AANSOEKE
• Alle aansoeke moet vergesel word van ‘n volledige CV en dekbrief, sowel as die name van drie referente met
kontakbesonderhede.
• Aansoeke kan per e-pos gerig word aan [email protected]
• Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 November 2021 om 16:00.
• Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud en preekbeurt op eie onkoste.
• Die konsulent, ds. J Julies kan gekontak word vir verdere inligting by 083 682 3140 of [email protected]