DIE GEMEENTE SAREPTA: HET ‘N VAKATURE BESKIKBAAR VIR DIE VOLGENDE POSISIE: HULPPREDIKER (WYK SILVERSANDS)

AANVANGSTERMYN: 1 DESEMBER 2021 (Onderhewig aan goedkeuring van Ring van Sarepta)
TERMYN: Die aanvanklike termyn is beperk tot EEN (1) jaar volgens die Kerkorde, maar mag verleng word met instemming van beide partye en die gepaardgaande toestemming van die Ring.


VEREISTES VIR DIE POS
Die geskikte kandidaat sal verkieslik:
– Binne die bedieningsarea van VGK SAREPTA ressorteer.
– Gelegitimeer wees as bedienaar van die Woord binne die VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDER-AFRIKA
– Fisies gesond wees en in staat wees om sy/haar taak sonder belemmering uit te voer.
– Geen ander verantwoordelikhede hê wat die effektiwiteit van die pligsbeskrywing vertraag nie.
– Moet tweetalig wees (Engels en Afrikaans).
– Moet eie vervoer hê.
– Moet eie selfoon hê.
– Aansoeker moet ook geregistreer wees op die VGKSA se databasis.


PLIGTE SLUIT DIE VOLGENDE IN:
– Bediening van die Woord (eredienste en bidure).
– Ondersteuning met Katkisasie-onderrig.
– Waarneem van begrafnisdienste.
– Gereelde siekebesoeke, bejaardebesoeke , krisisbesoeke , huisbesoeke
– Waarneem van tug- en dooponderhoude.
– Verleen ondersteuning met ontwikkeling van die bedieninge in WYK SILVERSANDS.
– Die applikant moet bevoeg wees tot verkiesing as lid van die kerkraad om sodoende deel te neem aan die wyksvergaderings en ALGEMENE kerkraadsvergadering.
– Daar word van die applikant verwag om by elke kerkraadsvergadering ‘n skriftelike verslag van sy/haar werksaamhede in te dien en self voor te dra. Dit moet 10 (tien) dae voor die vergadering ingedien word.
– Die wyksgemeente begelei tot geestelike volwassenheid.
– Ander pligte, soos nodig, sal tussen die werkgewer en applikant onderhandel word.


AANSOEKE:
Voornemende applikante word versoek om hul aansoek te stuur na [email protected].
Alle aansoeke moet vergesel wees van:
– ’n Verkorte, onlangse Curriculum Vitae waarby ingesluit is die kontakbesonderhede van drie (3) referente.
– Getuigskrifte van beide die plaaslike gemeente en ring waaronder die applikant ressorteer.
– Bewys van legitimasie van die applikant.
– Sluitingsdatum vir aansoeke is 12 November 2021 om 16:00.
– Die plaaslike leraars mag gekontak word vir enige verdere inligting.