Op 5 Februarie vanjaar was ds Pedro (voor links), PSD Gemeentegetuienis op besoek aan die VGK Robertson-Oos Gemeente. Hy vertel: “Ek het ‘n baie geseënde gesprek met die leraar en van die kerkraadslede gehad.

“Hulle het met my gedeel waarmee hulle as gemeente besig is en veral met groot opwinding gepraat oor die beplande 1000 sitplek veeldoelige kerkgebou waarvan die projek al in ‘n proses is. Die gemeente is geleë binne ‘n deel van die Robertson-gemeenskap wat daagliks uitbrei. Die gemeente groei gevolglik so vinnig dat die huidige kerksaal nie meer voldoende is nie. Saam met hierdie groot bouprojek is daar ook ander projekte aan die gang, asook nuwe ontwikkelingsprojekte wat beoog word.

“Ek het hulle vertel van die ondersteuningsdienste vanaf sinodale kant en hoe ons by Gemeentegetuienis tot diens van die gemeente kan wees. Ons het onder andere gepraat oor die begeleiding wat vanuit ons kantoor tot beskikking van gemeentes is, die versorgingsdiens aan predikante en hul gesinne, die finansiële ondersteuningsdienste aan gemeentes wat nuwe geloofsgemeenkskappe ontwikkel of oorweeg en die CET (Cape Empowerment Trust [https://cape.urcsa.net/cape-empowerment-trust/]) wat veral VGK-gemeentes in die Streeksinode Kaapland ondersteun met projekte wat mense in gemeentes en gemeenskappe bemagtig met vaardighede, die ontwikkeling van veral die jeug, die bemagtiging van mense om selfversorgend te word en menswaardigheid te help herstel.

“Ek het ook sommer die geleentheid gebruik om die VGK-kerkkantoor se nuwe inligtingbrosjure aan die kerkraad deur te gee sodat kerkrade op hoogte kan wees van hoe ons kerk se sinodale fooie aangewend word. Ek het ook brosjures van die Cape Empowerment Trust aan hulle gegee om te versprei.

“Die kerkraad beplan om die CET uit te nooi om ‘n aanbieding te kom doen vir die vier VGK-gemeentes in Robertson. Ons beplan ook ‘n soortgelyke eendag-werkswinkel met die vier gemeentes oor die missionale roeping van die kerk en ‘n nuwe, vars manier van getuig en evangelisering.

“Ons is baie dankbaar teenoor die Here vir die leraar, ds Malcolm Abrahams en sy vrou, hulle kerkraad en gemeente vir die mooi bemagtingswerk waarmee hulle in diens van God en tot diens van die gemeenskap besig is.”

Kontak ds Pedro by [email protected]