VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SA:

GEMEENTE KRAAIFONTEIN

VAKATURE: MEDELERAAR (VOLTYDS)

1. Die Kerkraad van die Verenigende Gereformeerde Kerk Kraaifontein maak in biddende afhanklikheid en in afwagting op God bogenoemde vakature van die leraarspos bekend.

 

2. Gemeenteprofiel

Die gemeente is ‘n makro gemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad. Die gemeente bestaan uit ± 2500 belydende Lidmate en ± 1500 dooplidmate. Die gemeente vorm deel van die Ring van Kraaifontein.

 

  1. Bedieningstruktuur

Die gemeente maak gebruik van die wykstelsel en het 35 wyke, ingesluit drie buitewyke.

 

  1. Inkomstebron

Die gemeente se hoofinkomste is uit gemeente dankoffers, wyksinsamelings en ander fondsinsamelingsfunksies.

 

  1. Gemeentesamestelling

Die gemeente is saamgestel uit ‘n groot aantal kinders, groot aantal jongmense en baie volwasse lidmate asook baie ouer persone (bejaardes). Die onderskeie bedieninge bestaan uit die Jeugbrigade, CYM, Lof en aanbiddingsgroep, Vrouebediening, Kerkkoor, Kinderbond en Sondagskool.

 

6. Leraarsprofiel

‘n Roepingsbewuste persoon – deeglike en skerp teologiese insig en gegrondheid – dinamiese en energieke bedieningstyl – goeie en gesonde menseverhouding (moet kan saamwerk met medeleraar). ‘n Leierskapstyl wat pastoraal en deelnemend is. Die leraar moet tweetalig wees en oor die vermoë beskik om te kan delegeer.

 

7. Pligte van leraar

Die leraar wat beroep word sal verantwoordelik wees vir alle aktiwiteite vir die jeug, kinders, studente en jongwerkendes. Dit sluit onder meer kategese, jeugdienste, kampe, jeuguitreike, jeugpastoraat, jeugprojekte en verwante pligte in. Verder soos in Bepaling 22 van Streeksinode Kaapland omskryf.

 

8. Emolumente/Vergoeding

Die Kerkraad bied aan intree vlak hoogstens Kerf 2. Soos deur Streeksinode Kaapland bepaal.

 

9. Sluitingsdatum

Die sluitingsdatum vir die aansoek om die vakature is 16 Desember 2019.

 

10. Aansoeke

Alle proponente en leraars van die VG Kerkfamilie mag aansoek doen.  Van aansoekers word verwag om die volgende te voorsien.

(a) Volledige CV

(b) Huidige gemeente en hoeveel jaar in die gemeente.

(c) Kort aansoekbrief

(d) Meld twee (2) referente met hul kontakbesonderhede.

(e) Kortlys kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude op die tyd, plek en datum soos

deur die beroepingskommissie bepaal.

(f) Alle dokumente moet gesertifiseer wees en nie ouer as drie maande nie.

(g) Indien aansoeke onvolledig is kan die aansoek gediskwalifiseer word.

 

11. Aansoeke moet gestuur word aan

(i) Skriftelik: Die Skriba: VGK Kraaifontein, Posbus 58, Kraaifontein 7569.

(ii) Elektronies: [email protected]

 

12. Navrae en verdere besonderhede

Ds MC van Schalkwyk Selnr. 073 9512019 Huis nr. 021-988 9516   E-pos: [email protected]