Dr Llewellyn MacMaster

“We are a compassionate, inclusive community belonging to the Triune God, living obediently to transform the word.”    So lui die visie wat verteenwoordigers van die verskillende bedieninge van die VGK Kaapstreek Sinode verlede jaar gesamentlik geformuleer het.

“Die kerk se visie help ons om doelbewus ons roeping as gestuurdes van Christus in die wêreld uit te leef – daarom dan die klem op ‘missionale gemeentes’. Groter sigbaarheid en aktiewe betrokkenheid van die kerk in die samelewing is deel van hierdie roeping. Ekumeniese samewerking met betrekking tot ‘advocacy’ is ’n belangrike deel van ons betrokkenheid.” So gesels die nuwe moderator van die VGKSA Streeksinode Kaapland, dr Llewellyn MacMaster, oor kerk-wees.

Maar wie is hierdie rugbyliefhebber wat soms aan stapwedlope deelneem? Dr MacMaster is ’n boorling van Steynsburg in die Oos-Kaap waar hy op die plaas, Hillmoor, gebore is, die sewende van twaalf kinders waarvan nege nog lewe. Die mense wat die grootste  geestelike invloed op sy lewe gehad het, was sy ouers, John en Rachel MacMaster. Dit was húlle  wat aan hom die eerste blootstelling aan die Bybel en Christenwees gegee het. Hulle het gereeld huisgodsdiens gehou en het ook seker gemaak dat die jong Llewellyn  Sondagskool en kerk toe gaan.

Dr Llewellyn MacMaster dra die naam van sy oupa aan vaderskant, John Dodds (MacDodds – son of Dodds!) wat hom een aand laat kniel het om hom te seën toe hy so 14 jaar oud was. Sy oupa aan moederskant, Charles Thomas Page, was die lekeprediker op Hillmoor, en het die kerk daar lewend gehou met sy prediking en pragtige sang – twee groot invloedryke vadersfigure in sy lewe.

Omdat dr MacMaster pa in die onderwys was, het hulle op verskeie plekke in die Oos-Kaap gewoon, onder andere ook in Middelburg en Cradock. Hy het sy skooloopbaan op Hillmoor begin, waar sy pa skoolhoof van ’n twee-man skool was. Sy laaste twee jaar van skoolopleiding was aan die Hoërskool John Bisseker in Oos-Londen.

Dr MacMaster wou aanvanklik nie predikant word nie, en het in die historiese jaar, 1976 by UWK (Universiteit Wes-Kaap) ingeskryf as BSc-student met die oog op onderwys. Ná ’n persoonlijke bekeringservaring, het hy egter sy studies gestaak, vir ’n paar jaar gaan werk as wiskunde- en wetenskap-onderwyser aan die Hoërskool Belhar, en in 1981 teruggekeer na UWK vir sy ses jaar opleiding as predikant aan die Teologiese Skool waar hy sy BTh- en BTh Hons-grade verwerf het. Hy toon gou leierseienskappe as gemeenskapsaktivis en word gedurende sy studies tot president en voorsitter van die studenteraad verkies. In hierdie tyd is hy ook ’n paar keer gearresteer en deur die Veiligheidspolisie aangehou.

Dr MacMaster verwerf later ’n MTh in Kliniese Pastoraat en promoveer met ’n DTh in Praktiese Teologie in 2010. Die onderwerp van sy verhandeling was “In Search of a Family: The Challenge of Gangsterism to Faith Communities on the Cape Flats”; ’n tema wat van groot praktiese waarde vir ons gemeenskappe op die Kaapse Vlakte is.

Hy is in Augustus 1987 georden en as predikant in die VGK Lavis Gemeente in Bishop Lavis op die Kaapse Vlakte bevestig waar hy tot November 1996 gedien het. Hy leer baie by hierdie gemeente en hulle het ‘n baie spesiale plek in sy hart. Hy is ook gedurende hierdie tyderk betrokke by verskeie gemeenskapsorganisasies en inisiatiewe, onder meer die Gemeenskapspolisiëringsforum. Daarna was hy die studenteleraar by UWK en die destydse Skiereilandse Technikon. Tydens hierdie  periode was hy ook aan die VGK Bellville Gemeente gekoppel omdat hy die pos as skriba van die kuratorium beklee het. In hierdie tyd is hy verkies as scriba synodi van die Streeksinode Kaapland en dien ook ’n termyn as voorsitter van die Sinodale Kommissie Vir Christelike Opvoeding (SCO).

In Junie 2001 is hy aangestel as dosent in Teologie aan die Hugenote Kollege op Wellington en word later aangestel as vise-rektor en direkteur: Studentesake, asook waarnemende rektor.

Daarna begin ’n tydperk aan die Universiteit Stellenbosch: in Februarie 2006 word hy lektor in Praktiese Teologie (Pastoraat) by die Fakulteit Teologie, voordat hy in Januarie 2008 as Studentedekaan aangestel is. Hy dien vervolgens in twee ander posisies aan die Universiteit Stellenbosch: eerstens as projekkoördineerder by die Sentrum vir Inklusiwiteit en bestuurder van  Burgerlike Samelewingverhoudinge.

Dr MacMaster se teologiese denke is veral gehelp vorm deur mense soos Allan Boesak, Desmond Tutu, Frank Chikane, Smangaliso Mkhatswa –  leiers wat deur die Bevrydingsteologie hul denke as studente en jong predikante verryk en verbreed het. Nog mense wat ’n groot geestelike invloed op dr MacMaster se lewe gehad het, was ds Eddie Leeuw snr wat sy tuisleraar (Oos-Londen)  tydens sy jare as teolgiese student was.

As moderator verlang Dr MacMaster ’n geestelike verdieping om die VGKSA in staat te stel om die uitdagings van ons tyd te hanteer. “Ons vergeet dikwels wie ons in Christus is (ons identiteitsmerkers) en wat God in Sy groot barmhartigheid aan ons beskikbaar gestel het” sê hy.

Dr MacMaster streef ook na beter kommunikasie na binne en buite; groter ‘commitment’ aan die VGK se interne eenheid wat tydens die afgelope Kaapstreek Sinode net weer eens bewys het dat daar nog heeltemal te min aandag aan hierdie aspek gegee is. Daar is ook ’n groot behoefte aan rigtinggewing ten opsigte van eenheidsgesprekke wat met die NGK gevoer sal moet word. “Ons sal met openheid en eerlikheid moet praat oor die pad vorentoe,” sê MacMaster.

Dr MacMaster dien ook in ander leiersposisies buiten kerkverband, onder meer as lid van die Raad van die UWK, lid van die Raad van Boland Kollege, voorsitter van die nuutgestigte United Public Safety Front (UPSF), lid van die Western Cape Ecumenical Network (WCEN) en lid van die Alpha Western Cape Advisory Board.

Dr MacMaster is al meer as 30 jaar getroud met Jenni, ’n maatskaplike werker. Hulle het twee kinders. Ramon (29, getroud met Deirdre), en Adrienne (24) asook ’n broerskind Kyle (23) wat by hulle grootgeword het.