Ds Stephen Pedro

“Vakante gemeentes is een van ons grootste uidagings.” Só is onlangs tydens die kern- en ondersteuningsbedieninge van die VGK Kaapland se strategiese beplanningsessie by Belhar besluit.

Ds Stephen Pedro, nuut-aangestelde PSD (Predikant in Sinodale Diens) by Getuienisaksie en verantwoordelik vir die Taakspan Getuienis deur Gemeentes, sal veral fokus op toerusting en opleiding om dié uitdaging van vakante gemeentes te help aanspreek. Hy sal ook diens lewer aan die Diensgroep: Gemeentebegeleiding / Communitas met die fokus op ondersteuning aan VGK-gemeentes.

“Dis egter geen eenvoudige taak nie,” sê Stephen,“Meer as 50% van VGK-gemeentes in Kaapland is vakant. Dit is deel van ’n groter uitdaging. Ons sal in samehang met die vraag na vakante gemeentes ook moet antwoorde soek op vrae soos of ons kerkbeskouing en ons verstaan en implementering van die ampte van die kerk nog relevant en voldoende is vir die uitdagings waarmee gemeentes op grondvlak worstel. Dien dit nog ons gemeentes? Is ons opleiding van predikante relevant tot die tyd en konteks waarbinne gemeentes hul vandag bevind? Fokus kerkrade en leraars (met die ondersteuning van ringe en sinodale strukture) genoegsaam op die Bybelse riglyn in Efesiers 4: Dat die leraar en leiers, as gawes aan die kerk, gelowiges moet toerus vir hul dienswerk?

Ds Pedro verduidelik verder: “Het dit nie tyd geword dat die VGK meer moet maak van tentmakerbediening nie? Ons predikante moet dalk afstudeer met meer as net die kwalifikasie om as predikant in ’n gemeente te werk. ’n Groot aantal gemeentes kan nie voltydse predikante bekostig nie en alternatiewe maniere moet oorweeg word van hoe ons ons gemeentes kan bedien.

“Predikante moet op die Efesiers 4-opdrag fokus en die gelowiges toerus vir hul dienswerk. Ander ampte soos dié van ouderling, diaken en veral die amp van gelowige moet groter erkenning in die kerk kry.

Kontak ds Stephen Pedro by [email protected] vir meer inligting.